คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด ชุดที่ 5