สมัครสมาชิก สส.ชสอ. ปี 2563 อายุไม่เกิน 55 ปี

สมัครสมาชิก สส.ชสอ. ปี 2563 อายุไม่เกิน 55 ปี รับสมัครวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 นี้ เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.fscct.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด