แจ้งเพื่อทราบ ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด ทำการชำระยอดเรียกเก็บประจำเดือน พ.ย. 2562